Henkinen kasvu

Henkisen kasvun sanotaan oleva ihmisen tietoisuuden tason kohoamista. Henkinen kasvu tarkoittaa myös usein sitä, että ihminen pyrkii tietoisesti kehittymään ihmisenä. Henkisen kasvun polkuja on monenlaisia, niitä voidaan kutsua myös suuntauksiksi, joissa on eroa riippuen siitä, ovatko ne länsimaisia vai itämaisia suuntauksia. Itämaisissa on pitkät perinteet ihmisen henkisen puolen kehittämiseen, kun taas länsimaissa materialismi, tekniikan ja luonnontieteiden painoarvo on ollut erityisesti viimeisen sadan vuoden ajan korkea. Henkisen hyvinvoinnin ja kehityksen merkitys on alkanut nostaa päätään ihmisten voidessa pahoin kaiken yltäkylläisyyden keskellä. Henkisestä kehityksestä voidaan puhua myös termillä psyykkinen kehittyminen.

Jos henkinen kehitys kiinnostaa, kannattaa lähteä liikkeelle pienin askelin. Jokainen ihminen hyötyy omien psyykkisten voimavarojen kehittämisestä ja henkisestä kasvusta. Yksi suurimmista ja tärkeimmistä henkisen kehityksen askelista on oman itsensä tunteminen entistä paremmin. Kun opit ymmärtämään omaa toimintaasi, reaktioitasi erilaisissa tilanteissa ja millaiset tunteet saavat aikaan erilaisia reaktioita sinussa, opit myös käsittelemään ja hallitsemaan kaikkia edellä mainittuja. Ihmismielelle on tyypillistä Piaget’n mukaan tietyn tasapainotilan hakeminen. Kun mieli on tasapainossa, se on ristiriidoista vapaa. Henkinen kehitys johtaa sisäiseen harmoniaan ja sitä tavoitellaan. Kun mieli on harmoninen, on yksilön mahdollista toimia sopusoinnussa luonnon ja muiden ihmisten kanssa.

Mielen tasapainosta ja sen kehityksestä käytetään henkiseen kasvuun liittyviä käsitteitä, jotta sen ymmärtäminen olisi helpompaa. Yksi tällaisista psykologian käyttämistä käsitteistä on “representaatio”. Representaatio tarkoittaa mielen sisäisiä malleja. Representaatiota ovat muun muassa kaikki uskomuksemme, halumme ja pyrkimyksemme. Kun oma representaatiomme on ristiriidassa ulkoisen todellisuuden kanssa, ihmismieli joutuu käsittelemään tilannetta. Parhaassa tilanteessa juuri tällainen ristiriitatilanne kehittää yksilöä henkisesti. Kun ristiriitatilanne on käsitelty, mieli ikään kuin täydentää olemassa olevaa representaatiotamme ja meissä tapahtuu henkistä kasvua.

Kuinka voin kehittyä henkisesti?

Ristiriitatilanne on usein odottamaton ja sellainen, jota emme tietoisesti ole halunneet kohdata. Onhan mielen tavoitteena aina tasapainotila, jota ristiriita hetkellisesti horjuttaa. Mutta voiko henkistä kasvua edesauttaa itse jollakin tavoin?

Kyllä, tietoista henkistä kasvua voi tavoitella hyvin yksinkertaisillakin keinoilla. Jos oletamme, että ristiriita on tila, jota mieli pyrkii välttämään, voimme tietoisesti hakeutua siedettävään ristiriitatilanteeseen. Tällainen voi esimerkiksi liittyä uskomuksiimme. Jos tietoisesti lähdemme opiskelun avulla kumoamaan jotakin uskomuksiamme, hakeudumme itse ristiriitaan, joka on hetkellisesti epämiellyttävä, mutta sen läpikäyminen muuttaa sisäistä representaatioamme. Tiedäthän sanonnan: “Epämukavuusalueella kehittyy eniten”? Henkisen kehityksen askeleet voivat usein olla voimakkaasti epämukavuusalueella. Tässä kohtaa kuitenkin on muistutettava, että ristiriita ei voi olla sietämättömän suuri verrattuna sisäiseen representaatioon. Jos ristiriita kasvaa liian suureksi, siitä ylipääseminen ei ole välttämättä edes ilman apua mahdollista. Ajatellaan tilannetta, jossa kohtaamme läheisen menettämisen. Tällainen ristiriita järkyttää sisäistä representaatiotamme eli käsitystämme siitä, millainen perheemme on voimakkaasti. Yleensä tällainen ristiriita on voimakas ja vaatii pidemmän käsittelyajan, mutta henkisenä kasvuna ristiriidan jälkeen voidaan ajatella esimerkiksi tottuminen elämään yksin.

Termi henkinen tasapaino kuuluu jossakin määrin yhteen henkisen kasvun kanssa. Henkisesti tasapainoista mieltä eivät ristiriidat häiritse. Kuitenkaan ei pidä ajatella, että ristiriita on huono asia. Henkinen tasapaino on kehittynyt tai se on saavutettu ristiriidat käsittelemällä ja niistä selviämällä. Aika ajoin ristiriidat voivat olla niin suuria tai pitkäkestoisia, että tarvitsemme niistä selviämiseen toisten apua. Tämäkään ei ole huono asia, päinvastoin, joskus ulkopuolinen henkilö voi auttaa meitä rakentamaan sisäisen representaatiomme ulkoisesta maailmasta nopeammin ja helpommin kuin jos joutuisimme tekemään sen omin voimin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *